Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ portálu Travelcase, spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa vložka č. 62/L, si je plne vedomá dôležitosti ochrany osobných údajov. Zaobchádzanie a spracovávanie údajov návštevníkov portálu sa riadi Všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej ako „GDPR“), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.

Používaním týchto webových stránok prehlasujete, že súhlasíte s politikou ochrany osobných údajov spoločností TMR Group, ktorej plné znenie nájdete na stránkach https://www.tmr.sk/o-nas/gdpr/.

Spoločnosť spracúva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov a sprostredkovateľov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou. Spoločnosť prehlasuje, že osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu a budú použité len pre účel a v rozsahu v akom bol daný súhlas.

Účel spracovania

Právnym základom spracúvania osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v newsletteri, písomne doporučeným listom adresovaným do sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailom na privacy@tmr.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v danej krajine nesmie zasielať spoločnosti spoločnosti žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie týchto Stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené.

Rozsah poskytnutých údajov

Spoločnosť spracúváva osobné údaje v rozsahu e-mail, meno a priezvisko výlučne za účelom odosielania newsletterov osobe, ktorá tieto informácie dobrovoľne poskytla. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania newsletteru a marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu je zabezpečované službou MailerLite, ktorej stanovisko k ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.mailerlite.com/legal/security-statement.

Príjemcami údajov na účely zasielania newsletteru sú nasledovní sprostredkovatelia:

  • ContentFruiter s.r.o., so sídlom Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 50 183 419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 40253/N
  • UAB “MailerLite”, so sídlom J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Litva

Čas platnosti súhlasu, doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje na marketingové účely sa budú spracúvať po dobu 5 rokov. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 5 ročnej doby, alebo po uplynutí 5 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované.

Použitie cookies a nástrojov pre analýzu návštevnosti

Cookies sú malé textové súbory ukladané do zariadenia používateľa pri návšteve webovej stránky, primárne používané na zlepšenie používateľského zážitku a ukladanie nastavení a preferencií.

Táto stránka využíva ako vlastné cookies (first-party cookies) tak i cookies tretích strán (third-party cookies), pre účely optimalizácie používateľského zážitku a umožnenie analýzy návštevnosti použitím externých nástrojov a služieb. Úroveň, v akej môže stránka počas návštevy využívať cookies, je plne v kontrole používateľa, priamym nastavením v zariadení alebo prehliadači.

Na stránke je využívaný nástroj Google Analytics, webová analytickú službu spoločnosti Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa cookies pre umožnenie analýzy používania webovej stránky. Informácie o používaní tejto webovej stránky sú ukladané na serveri Google v USA Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie používania webovej stránky, pre zostavenie reportov o aktivitách na stránkach portálu a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky. IP adresa používateľa je zaznamenaná v pseudoanonymizovanom tvare a v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami spoločnosti Google, ktoré by umožnili identifikáciu používateľa.

Zber dát môže používateľ deaktivovať príslušným nastavením prehliadača alebo inštaláciou modulu pre prehliadač. Bližšie informácie ohľadne podmienok používania a ochrany dát nájdete na stránkach https://policies.google.com/?hl=sk a https://www.google.com/analytics/terms/sk.html.

Spoločnosť je pod značkou portálu prítomná i na sociálnej sieti Facebook, kde je prevádzkovateľom stránky Travelcase (@travelcase.tmrhotels), a Facebook Ireland Ltd. je prevádzkovateľom sociálnej siete. Podľa čl. 26 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Facebook Ireland Ltd. (1. prevádzkovateľ) a Tatry mountain resorts, a.s. (2. prevádzkovateľ) sú spoločnými prevádzkovateľmi, ktorí spracúvajú štatistické údaje (súhrnné údaje o návštevníkoch) Facebook stránky Travelcase.

Facebook Ireland Ltd. poskytuje anonymné štatistické údaje o návštevníkoch Facebook stránky, ktoré sú používané na optimalizovanie stránky poskytovaním relevantnejšieho obsahu návštevníkom, na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. (1f) o GDPR). Viac informácií ohľadom vyrovnaných zodpovedností spoločností Facebook Ireland Ltd. a spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. spolu s vysvetlením, ktoré údaje sú zhromažďované, ako sú spracúvané, a aké práva majú používatelia v tejto súvislosti, nájdete na stránke Dodatok prevádzkovateľa k štatistikám stránky a v Zásadách používania údajov na Facebooku.